Vít đơn trục

Vít đơn trục

Availability: In stock

Sku:

Vít đơn trục 2222-2I35 2232-2I35 Ø 5.5 35
 Vít đơn trục 2222-2I40 2232-2I40 40
2222-2J40 2232-2J40 Ø 6.0 40
2222-2J45 2232-2J45 45
Top