Vít đa trục

Vít đa trục

Availability: In stock

Sku:

Vít đa trục 2224-2I35 2234-2I35 Ø 5.5 35
 Vít đa trục 2224-2I40 2234-2I40 40
2224-2J40 2234-2J40 Ø 6.0 40
2224-2J45 2234-2J45 45
Top