Nẹp tăng áp bản hẹp cẳng chân   4113

Nẹp tăng áp bản hẹp cẳng chân 4113

Availability: In stock

Sku:

4113-3/5004 4 80×13.5×4  

Stainless Steel

4113-3/5005 5 96×13.5×4
4113-3/5006 6 112×13.5×4
4113-3/5007 7 128×13.5×4
4113-3/5008 8 144×13.5×4
4113-3/5009 9 160×13.5×4
4113-3/5010 10 176×13.5×4
4113-3/5011 11 192×13.5×4
4113-3/5012 12 208×13.5×4
Ghi chú: Sử dụng với Vít cứng ren toàn phần HA4.5
Top