Đinh nội tuỷ xương cánh tay tự khoá  3710

Đinh nội tuỷ xương cánh tay tự khoá 3710

Availability: In stock

Sku:

3711-5019 Ø 7 190  Stainless Steel
3711-5020 200
3711-5021 210
3711-5022 220
3711-5023 230
3711-5024 240
3711-5025 250
3711-5026 260
3712-5023 Ø 8 230
3712-5024 240
3712-5025 250
3712-5026 260
3712-5027 270
Top